วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 49 ปี

UploadImage
วันที่ 12 มกราคม เป็นวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายใต้ปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”
มหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันคล้ายวันเกิดผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็น “วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม”