การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 2559

วันที่ 11 ธ.ค. 59
และ 17 - 18 ธ.ค.


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม
“เตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 2559”

เตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 5