ประชาสัมพันธ์!! สถานที่จอดรถวันพิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2560

UploadImage

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
1. อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 350 คัน
2. อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 130 คัน
3. ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ติดมศป.) จำนวน 300 คัน

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
1. อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 350 คัน
2. อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 130 คัน
3. ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ติดมศป.) จำนวน 300 คัน
4. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (ติดร.ร.สารวิทยา) จำนวน 200 คัน
(ขอความร่วมมือทุกท่านเคลื่อนย้ายรถออกภายในเวลา 17.30 น. เพื่อให้ทันเวลาในการปิดใช้บริการสถานที่จอดรถ)

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกของท่าน อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานอาคารสถานที่ โทร.0 2579 1111 ต่อ 1111, 1191