เชิญชวนบุคลากร SPU ทุกท่าน เที่ยวงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ ๒

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนบุคลากรทุกท่าน เที่ยวงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า 
 
โดยมหาวิทยาลัย ได้อำนวยความสะดวกจัดรถตู้รับ-ส่งในการเดินทางร่วมงาน เวลาเดินทาง ขาไป-รถออก เวลา ๑๔.๐๐ น. 
และขากลับ-รถออก เวลา ๒๐.๐๐ น.
 
ตารางการเดินทางร่วมงาน
วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  #ทีมอุ่นไอรัก ๑ : หัวหน้าทีม อาจารย์วารุณี บัวศรี
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  #ทีมอุ่นไอรัก ๒ : หัวหน้าทีม อาจารย์หทัยรัตน์  บัณฑิตยารักษ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  #ทีมอุ่นไอรัก ๓ : หัวหน้าทีม ดร.เกรียงไกร  สัจจะหฤทัย
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  #ทีมอุ่นไอรัก ๔ : หัวหน้าทีม อาจารย์วิกานดา  เจียมสุข
วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒  #ทีมอุ่นไอรัก ๕ : หัวหน้าทีม ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  #ทีมอุ่นไอรัก ๖ : หัวหน้าทีม อาจารย์สละ  แย้มมีกลิ่น
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  #ทีมอุ่นไอรัก ๗ : หัวหน้าทีม ดร.ณัฐธยาน์  ตรีผลา
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  #ทีมอุ่นไอรัก ๘ : หัวหน้าทีม อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก 

>>คลิกลงทะเบียน จองวันเดินทางอุ่นไอรัก<<