ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 33 ภาค 2/2561

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 33 ภาค 2/2561 
พบกับมุมมองของสถานประกอบการเพื่อสร้างคุณค่าในงานสหกิจศึกษาของคุณ เส้นทางสหกิจศึกษาสร้างคุณค่า “การได้งานทำ”

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
รอบเช้า เวลา  08.30 - 12.00 น.
คณะศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ
และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 
รอบบ่าย เวลา 13.00 - 17.00 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์


สอบถามเพิ่มเติม  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2443, 2244