พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วม “พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี 2559”
เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรเกิดความรักและความห่วงใยในศิลปวัฒนธรรมของไทย
จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11