เชิญฟังบรรยายพิเศษ CEO TALK #09 "ยุทธศาสตร์ 20 ปี กับการ ปฏิรูปประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
เชิญมาเปิดมุมมองใหม่ๆ ติดอาวุธทางความคิด ก้าวทันความเสี่ยง และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

ฟัง CEO TALK #09 "ยุทธศาสตร์ 20 ปี กับการ ปฏิรูปประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1-2 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3012  Line ID : @gradspu
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"