เชิญฟังบรรยาย ในหัวข้อ "เพื่อความมั่นคงในชีวิต...เริ่มต้นคิดวางแผนการออม"

UploadImage

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เชิญร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "เพื่อความมั่นคงในชีวิต...เริ่มต้นคิดวางแผนการออม"
 
วิทยากรโดย ดร.กิตติพัฒน์  แสนทวีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวางแผนการเงิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ Briefing room ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.