อุตสาหกรรมการบินกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บรรยายพิเศษเรื่อง “อุตสาหกรรมการบินกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
จัดโดยสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ Exhibition Zone C ชั้น 1 อาคาร 11