พิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี-นาฏศิลป์

UploadImage
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.