เชิญฟัง Tech Talk Season 3 #5-6 "สร้างแนวคิดต่างด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต"

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ฟัง Tech Talk Season 3 #5-6
หัวข้อ “สร้างแนวคิดต่างด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต
Design Thinking และ Customer Journey” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
วันพุธที่ 26 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/08NKu3hE8jY8OlAW2