เชิญฟังบรรยาย "การสร้างแบรนด์และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในสื่อDigital”

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญฟังบรรยาย "การสร้างแบรนด์และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในสื่อดิจิทัล”
โดย คุณชรัตน์  เพ็ชร์ธงไชย
Senior Manager & Content Business - Line Thailand 

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 14.30 น.
ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปีทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
ดูรายละเอียดได้ที่  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
www.spu.ac.th/fac/business