Fitness Center SPU | Promotion Fitness ต้อนรับเปิดเทอม!!

UploadImage

Promotion Fitness ต้อนรับเปิดเทอม!!

**สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ราคาพิเศษ**
1) บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร)
สมัครคนเดียว 2,000 บาท/ปี/คน  (พิเศษ! จับคู่มาสมัคร คนละ 1,800 บาท/ปี/คน)
2) ศิษย์เก่า 
สมัครคนเดียว 3,500 บาท/ปี/คน
3) บุคคลภายนอก 
สมัครคนเดียว 6,000 บาท/ปี/คน
 
** เล่นแบบรายครั้ง**
1) บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 100.- บาท/ครั้ง
2) บุคคลภายนอก และศิษย์เก่า 300.- บาท/ครั้ง

***หมดเขต 31 ตุลาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397-9