แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560  โดยกำหนดพิธีฝึกซ้อม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่  22 – 23  ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.สำหรับรายละเอียดกำหนดการพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญา ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดผ่านทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทราบอีกครั้ง 

ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 19 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้ที่ http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm 
 
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สถานที่ฝึกซ้อม-รับจริง จัดที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเปิดระบบแจ้งความจำนงการเพื่อเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ในเดือนมกราคม 2562 ส่วนวันเวลาพิธีฝึกซ้อมและพิธีรับจริงจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง 
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 สำนักงานทะเบียน 1362 และ 1364  สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125