เรียนฟรี!! อบรมภาษาจีนเบี้องต้น (หลักสูตรระยะสั้น)

UploadImage

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเตรียมความพร้อมภาษาจีน แบบสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริงกับหลักสูตรระยะสั้น “ภาษาจีนเบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 6 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2561 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 11-1201 ชั้น 12 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
ผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 กันยายน 2561
***เรียนฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1576