อบรมหลักสูตรคนยุคใหม่ ตลาดยุคใหม่ “MARKETING MID YEAR SALES TARGET PRESENTATION”

UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคนยุคใหม่ ตลาดยุคใหม่ “MARKETING MID YEAR SALES TARGET PRESENTATION” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 11-1201 ชั้น 12 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

อบรมช่วงที่ 1  การสร้างความเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อบรมช่วงที่ 2  การบริหารคนที่แตกต่างกันระหว่าง Gen ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล 
อบรมช่วงที่ 3  กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ที่ใช้แนวคิดเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network)
เริ่มทำกิจกรรม :  Work Shop การทำการตลาดสำหรับ THAILAND 4.0  โดยใช้ MARKETING
 
***ลงทะเบียน : โทร.0 2579 1111 ต่อ 3003
 
>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<