Fitness Center SPU | Promotion Fitness 1 Aug – 15 Sep 2018

UploadImage

Promotion Fitness ประจำเดือนสิงหาคม 2561
**สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ราคาพิเศษ**

**สมาชิกใหม่**
1) บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร)
สมัครคนเดียว 2,000 บาท/ปี/คน (จับคู่มาสมัคร 1,800 บาท/ปี/คน) 
2) ศิษย์เก่า 
สมัครคนเดียว 3,500 บาท/ปี/คน (จับคู่มาสมัคร 3,000 บาท/ปี/คน )
3) บุคคลภายนอก 
สมัครคนเดียว 6,000 บาท/ปี/คน (จับคู่มาสมัคร 5,500 บาท/ปี/คน)

**สมาชิกเก่ามาต่ออ่ายุสมาชิก**
1) บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร)
สมัครคนเดียว 1,500 บาท/ปี/คน 
2) ศิษย์เก่า 
สมัครคนเดียว 2,500 บาท/ปี/คน 
3) บุคคลภายนอก 
สมัครคนเดียว 5,000 บาท/ปี/คน

***หมดเขต 15 กันยายน 2561 นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397-9