สัมมนาฟรี! Management Talk #3 "ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล" ทำธุรกิจดิจิทัลอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

UploadImage

สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนฟังสัมมนาฟรี! Management Talk #3  "ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล" ทำธุรกิจดิจิทัลอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ  โดยวิทยากร อาจารย์วรกัญญา สิริพิเดช หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด​ คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คุณสุปราณี จังธนสมบัติ Manager  Limei Fruite Import Export Co., Ltd.  คุณมนัสวี แสงงิ้ว Manager บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด คุณอัญชลี สุวรรณภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เนเจอร์ส ทัช จำกัด คุณศุภางค์  โสภณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการพนักงานและหุ้นส่วนธุรกิจ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.