e-Commerce Young Talent Season 4 : Digital Content 4.0

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ขอเชิญร่วมโครงการ การประกวดแข่งขันการทำการตลาด 4.0 ผ่าน Social Media “e-Commerce Young Talent Season 4 : Digital Content 4.0 ” พร้อมฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน social media ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม