โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Board Room อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม