การอบรม “การจัดการศึกษาและทำวิจัยเชิง สหวิทยาการ“

UploadImage

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ร่วมกับ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “การจัดการศึกษาและทำวิจัยเชิง สหวิทยาการ“ โอกาสและทางเลือกใหม่ ของอุดมศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช  ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ Auditorium Room 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/SPU2-6  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-579-1111 ต่อ 1356