โครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน”

UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมโครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน” ให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ที่ยังขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อน้องๆจะได้นำมาเพิ่มพูลความรู้  ร่วมปริจาคได้ที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อาคาร 11 ชั้น 11 และ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร 9 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  รับบริจาคตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  โทร 02-579-1111 ต่อ 3016-18