สัมมนากับตัวจริง “การสร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบทางธุรกิจ”

UploadImage

"Business Trend in Creative World" และ "Business Identity with Creative Thinking"
โดยวิทยากรพิเศษ ดร.นพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 – 18.20 น. ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11