ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 2561

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาใหม่ 9 คณะ และ 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย คณะศิลปศาสตร์ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยการบินและคมนาคม คณะบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และวิทยาลัยนานาชาติ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  คลิกดูกำหนดการเพิ่มเติม