Digital Marketing เพื่อการสื่อสารทางการเมือง

UploadImage

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เชิญชวนฟังการบรรยายพิเศษฟรี! เรื่อง การใช้ Digital Marketing  เพื่อการสื่อสารทางการเมือง ว้นอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 11-1208  ชั้น 12 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.