สัมมนาฟรี! "กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคยุคไทยแลนด์ 4.0"

UploadImage

วันเสาร์ที่  26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี!  รับจำนวนจำกัด หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคยุคไทยแลนด์ 4.0”  วิทยากร คุณพัสกร  ทัพมงคล ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  อ.ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์  นักวิชาการอิสระ ด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   ณ  Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.   สอบถามและสำรองที่นั่ง  โทร. 09 7247 7793