SMART LEADERSHIP 4.0

UploadImage

ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  SMART LEADERSHIP 4.0 ระหว่างวันที่  25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี