นิทรรศการผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตย์ "รื้อ เพื่อ สร้าง"

UploadImage
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ภายใต้ชื่องาน "รื้อ เพื่อ สร้าง" วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ โถง EXHIBITION HALL โซน A อาคาร 11