ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 กับภัยคุกถาม ด้านอาชญากรรมไซเบอร์

UploadImage

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนฟังการบรรยาย เรื่อง"ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 กับภัยคุกถาม ด้านอาชญากรรมไซเบอร์" โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.