ธาตุ ELEMENTS

UploadImage
สาขาศิลปะการแสดง  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เชิญชมการแสดงการเต้นร่วมสมัยผสมสื่อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Projection Mapping Interactive Contemporary Dance) ในรายวิชาการออกแบบท่าเต้นเพื่องานการแสดง (PER288)และรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอและการเผยแพร่ (PER316) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. และ 18.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
“ดิน” รากฐานของชีวิต   “ลม” สัมผัสได้แต่มองไม่เห็น  “ไฟ” จุดเริ่มต้นของจุดจบ  “น้ำ” แปรสภาพและปรับเปลี่ยนสภาวะตามวัตถุ

ในยามเมื่อโลกเสื่อมถอยลง และสาเหตุหลักคือ "มนุษย์" เป็นผู้ทำลายชีวิตและสังคม จะมีใครยับยั้งสถานการณ์วิกฤตินี้ได้

ร่วมหาคำตอบได้ในงาน... "ธาตุ ELEMENTS"