สถิติการวิจัยและการใช้โปรแกรม LISREL

คณะบัญชี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
"สถิติการวิจัยและการใช้โปรแกรม
LISREL"

ให้ผู้สนใจสามารถใช้โปรแกรม LISREL
ช่วยในการวิเคราะห์และแปลความหมายของผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

วันที่ 13 และ 20 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ 11-1104 ชั้น 11 อาคาร 11