Lean Logistics

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
จัดบรรยายพิเศษ
“การจัดการต้นทุนเพื่อโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Lean Logistics”


เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขในการทำงาน
ด้านการจัดการต้นทุนเพื่อโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ Auditorium1 ชั้น14 อาคาร 11