เตรียมความพร้อมนักการเงินรุ่นใหม่

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักการเงินรุ่นใหม่ 
วันที่ 25 เมษายน 2561
การอบรมและวิเคราะห์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
โดย คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ
วิทยากรทรงคุณวุฒิ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
วันที่ 29 เมษายน  2561
การอบรมและวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงิน
โดย คุณศิวัชญ์ นุภักดิ์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทคลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
ณ ห้องบงกช  ชั้น 6  อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
เวลา 9.00-16.00 น.
สอบถาม โทร.  0 2579 1111 ต่อ 2327, 2365