อบรมการพัฒนาผู้บริหารองค์กรเพื่อปรับโฉมไปสู่องค์กรอัจฉริยะ

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
การพัฒนาผู้บริหารองค์กรเพื่อปรับโฉมไปสู่องค์กรอัจฉริยะ 
วันที่ 24 - 26 เมษายน และ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น ค่าสมัคร 20,000 บาท /ท่าน
โทร. 0 2579 1111 ต่  1512-8, 081-7537840