พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น. ประกวดผลงานสหกิจศึกษา ณ 12A01-4  ชั้น 12A  และเวลา 14.00 - 16.00 น. ณ คอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
โดยวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 11.00 น. จะมีการจัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.