บอร์ดเกมเทรนด์ใหม่ สร้างปัญญาเด็กไทยยุค 4.0

UploadImage

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 18.30 น.
PA Performing Arts สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดโครงการบรรยายพิเศษเสริมสร้างรายวิชาชีพ 

หัวข้อ "บอร์ดเกมเทรนด์ใหม่ สร้างปัญญาเด็กไทยยุค 4.0"
ณ ห้องสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
ชั้น 1 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.