วิเคราะห์ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ Single License Boosts

UploadImage
​1 - 3 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ Single License Boosts โดย คุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน  บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย วิทยากร ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10