การประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

UploadImage

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

เวลา 08.00-17.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

 
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา  8,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา  5,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
วันอังคารที่ 20  มีนาคม  2561 รอบคัดเลือก    
08.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 น.  เริ่มการสาธิต
09.30 น.  เริ่มแข่งขัน
14.00 น.  ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ
 
วันพุธที่ 21  มีนาคม  2561  รอบชิงชนะเลิศ            
08.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 น.  เริ่มการสาธิต
09.30 น.  เริ่มแข่งขัน
14.00 น.  ประกาศผลการแข่งขัน
 
สอบถาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2138