เปลี่ยนเงินโลกให้เป็นเงินเรา

คณะบัญชี ขอเชิญชวนร่วมอบกรมความรู้ด้านการลงทุน
“เปลี่ยนเงินโลกให้เป็นเงินเรา”

เพื่อให้เห็นประสบการณ์ตรงจากการลงทุน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

วันที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.