Kru as a Coach

“Kru as a Coach – ก้าวข้ามความเป็นครูสู่ความเป็นโค้ช”

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มความรู้และเปิดประสบการณ์ร่วมคลาสเรียน
เปลี่ยนจากครูมาเป็นโค้ชเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10