SPU GAMEs ครั้งที่ 21 "The Power of Unity! We are SPU"

UploadImage

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ
ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน


SPU GAMEs ครั้งที่ 21  
The Power of Unity! We are SPU  ปลุกพลังคนศรีปทุม รวมกันเป็นหนึ่ง

ระหว่างวันที่ 12 - 23  มีนาคม 2561
 
ณ ศูนย์กีฬาในร่ม และสนามกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

 
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แข่งขันกีฬา
ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย 

รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
ในแต่ละคณะ วิทยาลัย อีกด้วย