เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

UploadImage

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คูหาเลือกตั้ง ลานกิจกรรม
ด้านหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คูหาเลือกตั้ง ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 10