นักบัญชีเปลี่ยนผ่าน "สู่ยุคดิจิทัล"

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญฟังการเสวนา "นักบัญชีเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล"
โดยวิทยากร
อ.ผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์                                  
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
ดร.พณชิต  กิตติปัญญางาม
คุณปรัชนันท์  โภควณิชกุลพัฒน์
คุณราชิต  ไชยรัตน์


14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2374-5