ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี

คณะบัญชี ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

จัดบรรยายพิเศษ

การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี ครั้งที่
6”


เวลา 08.30 - 16.30 น.
Theater Room ชั้น 3 และ Auditorium
ชั้น 14 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.