คณะนิติศาสตร์ เชิญฟังบรรยาย "ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 กับภัยคุกคาม ด้านอาชญากรรมไซเบอร์"

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนฟังการบรรยาย เรื่อง
"ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 กับภัยคุกคาม ด้านอาชญากรรมไซเบอร์"
โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช.
 
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
UploadImage
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1000, 1107, 1118, 1124-6, 1181, 1184-5
มือถือ PR  091-0803891 และ 091-0803892