พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม

UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และทุกท่าน ร่วมพิธี

"ครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม"
วาระครบรอบการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 ปี

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 - 11.00 น.

Student Lounge
ชั้น 2 อาคาร 5
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.