พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ ดนตรีไทย

UploadImage

พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี 2560
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีระลึกถึงพระคุณครูผู้สั่งสอน

เวลา 07.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9