คณะดิจิทัลมีเดีย จัดประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัล Knowledge & Digital Society Nationa

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา 6 สถาบัน

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัล 
Knowledge & Digital Society National Conference
วันที่ 17พฤศจิกายน 2559
เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ  Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.