สัมมนาบัณฑิตในอุดมคติ Self-Improvement

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ
จัดสัมมนาบัณฑิตในอุดมคติ

“Self-Improvement”
โดยวิทยากรพิเศษคุณนทษร สุขสารอมกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร บริษัท Knc Training Center จำกัด

เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม 9 – 905 ชั้น 9 อาคาร 9