ความสำคัญของอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจ

UploadImage
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย 
 
ความสำคัญของอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจ (business analyst) 
ยุค Thailand 4.0
โดย ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ผู้อานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
6 กันยายน 2560 
15.00-16.40 น.
ห้อง Auditorium 1 
อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.